Journal Name:
Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Dominant Agency:
Jiangsu Provicial Department of Education
 Sponsor:
Nanjing University of Technology
 Editor-in-Chief:
OUYANG Pingkai
 Editing Unit:
Editorial of Board of Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Address:
No. 30 PuZhu South Road ,Pukou Nanjing,China
 Zip code:
211816
 Phone:
025-58139285
 E-mail:
shengwu@njut.edu.cn
 International online:
ISSN 1671-7627
 Domestic online:
CN 32-1706/Q
 Price:
¥15.00
 Date founded:
March 2003
 Frequency of publication:
Bimonthly
      The biological process "is by nanjing university of technology and the Chinese chemical society biological chemical professional committee of organizing and issue and open the technical journals. Editorial committee for YangShengLi editor of reputation, the editor for nanjing industry university President, China petrochemical vice chairman of the association of OuYangPing kay. Inviting microbial, tsinghua university, east China university of science and technology, zhejiang university, China food fermentation industry research institute, Chinese academy of sciences process engineering, over twenty experts as this newspaper editors.
CONTENTS
HAN Chaofei1,GUAN Jintao1,2,FU Minxia1,ZHANG Songhong1,ZHU Lingyu1,YUN Junxian1 (118) [Abstract] [PDF: 1107KB]
LUO Hu1,LIU Qingguo2,CHEN Yong2,SUN Zhenjiang1,LI Yongheng1,XU Wangfa1 (107) [Abstract] [PDF: 1515KB]
DING Qifeng,HE Changhong,TAN Jiayi,YUE Huihui,XUE Lian,YU Yang,HUANG He,HUANG Fei (92) [Abstract] [PDF: 1349KB]
WANG Jian1,TAO Chuanzhou1,SUN Wei1,SU Zhenni1,WANG Li2,SHI Tianzhi2,MA Xiaodong2,LIU Weiwei3,SHI Dahua2,ZHU Qiang4 (117) [Abstract] [PDF: 1501KB]
ZHU Yingdong1,2,ZHOU Jun1,2,YONG Xiaoyu1,2,XIE Xinxin1,2,ZHANG Lijuan1,2,JIA Honghua1,2,WEI Ping1 (137) [Abstract] [PDF: 1438KB]
SUO Yuanjie1,2,XUAN Xiaoting1,3,CUI Yan1,3,DING Tian2,LING Jiangang1,2,3 (112) [Abstract] [PDF: 938KB]
TANG Chao,JIANG Huijuan,SU Erzheng (150) [Abstract] [PDF: 962KB]
ZHANG Xuechun1,LIAO Jingyi2,XIE Yingxin2,SHEN Xiao2,LI Haomin3, ZHOU Yugui1,WANG Zhenxing1,2 (111) [Abstract] [PDF: 1448KB]