Journal Name:
Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Dominant Agency:
Jiangsu Provicial Department of Education
 Sponsor:
Nanjing University of Technology
 Editor-in-Chief:
OUYANG Pingkai
 Editing Unit:
Editorial of Board of Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Address:
No. 30 PuZhu South Road ,Pukou Nanjing,China
 Zip code:
211816
 Phone:
025-58139285
 E-mail:
shengwu@njut.edu.cn
 International online:
ISSN 1671-7627
 Domestic online:
CN 32-1706/Q
 Price:
¥15.00
 Date founded:
March 2003
 Frequency of publication:
Bimonthly
      The biological process "is by nanjing university of technology and the Chinese chemical society biological chemical professional committee of organizing and issue and open the technical journals. Editorial committee for YangShengLi editor of reputation, the editor for nanjing industry university President, China petrochemical vice chairman of the association of OuYangPing kay. Inviting microbial, tsinghua university, east China university of science and technology, zhejiang university, China food fermentation industry research institute, Chinese academy of sciences process engineering, over twenty experts as this newspaper editors.
CONTENTS
DING Ting1,LI Tingting2,WANG Dangfeng3,MEI Yongchao3,HE Binbin3,GAO Nana3,YANG Yaru3,SUN Xiaojia3,LI Jianrong1,3 (190) [Abstract] [PDF: 1043KB]
CHANG Jing,SHI Guocui,ZENG Mingyong,LIU Zunying (289) [Abstract] [PDF: 888KB]
DAI Peng1,2#,YANG Yi1,2#,ZHAO Yarong3#,YANG Yang1,2,LIU Yanhong1,BAO Endong3,LI Yajie3,DING Xuna3,ZHU Guoqiang1,2 (197) [Abstract] [PDF: 1317KB]
WU Rong,GU Yue,ZHANG Yue,ZHONG Huachen,HE Yinfeng (129) [Abstract] [PDF: 1129KB]
SHI Guocui,CHANG Jing,LI Jianpeng,ZENG Mingyong,LIU Zunying (263) [Abstract] [PDF: 926KB]