Journal Name:
Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Dominant Agency:
Jiangsu Provicial Department of Education
 Sponsor:
Nanjing University of Technology
 Editor-in-Chief:
OUYANG Pingkai
 Editing Unit:
Editorial of Board of Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Address:
No. 30 PuZhu South Road ,Pukou Nanjing,China
 Zip code:
211816
 Phone:
025-58139285
 E-mail:
shengwu@njut.edu.cn
 International online:
ISSN 1671-7627
 Domestic online:
CN 32-1706/Q
 Price:
¥15.00
 Date founded:
March 2003
 Frequency of publication:
Bimonthly
      The biological process "is by nanjing university of technology and the Chinese chemical society biological chemical professional committee of organizing and issue and open the technical journals. Editorial committee for YangShengLi editor of reputation, the editor for nanjing industry university President, China petrochemical vice chairman of the association of OuYangPing kay. Inviting microbial, tsinghua university, east China university of science and technology, zhejiang university, China food fermentation industry research institute, Chinese academy of sciences process engineering, over twenty experts as this newspaper editors.
CONTENTS
HAN Jianfu,FU Minxia,ZHU Lingyu,YUN Junxian (198) [Abstract] [PDF: 1520KB]
ZHU Wuer1,2,MIAO Mingyong3,GU Zhenghua1,2,LI Youran2,DING Zhongyang1,2,SHI Guiyang2 (74) [Abstract] [PDF: 1501KB]
ZHANG Bohan1,SHEN Xinle1,HU Yi2,TANG Susu2 (83) [Abstract] [PDF: 1329KB]
WANG Kaifang1,2,ZHANG Liang1,2,XIN Yu2,ZENG Wei3,DING Zhongyang1,2,SHI Guiyang1,2 (126) [Abstract] [PDF: 1331KB]
YUAN Qi1,LI Weidong2,ZHENG Yanping2,JIN Junjie2,LI Shuang1 (168) [Abstract] [PDF: 960KB]