Journal Name:
Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Dominant Agency:
Jiangsu Provicial Department of Education
 Sponsor:
Nanjing University of Technology
 Editor-in-Chief:
OUYANG Pingkai
 Editing Unit:
Editorial of Board of Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Address:
No. 30 PuZhu South Road ,Pukou Nanjing,China
 Zip code:
211816
 Phone:
025-58139285
 E-mail:
shengwu@njut.edu.cn
 International online:
ISSN 1671-7627
 Domestic online:
CN 32-1706/Q
 Price:
¥15.00
 Date founded:
March 2003
 Frequency of publication:
Bimonthly
      The biological process "is by nanjing university of technology and the Chinese chemical society biological chemical professional committee of organizing and issue and open the technical journals. Editorial committee for YangShengLi editor of reputation, the editor for nanjing industry university President, China petrochemical vice chairman of the association of OuYangPing kay. Inviting microbial, tsinghua university, east China university of science and technology, zhejiang university, China food fermentation industry research institute, Chinese academy of sciences process engineering, over twenty experts as this newspaper editors.
CONTENTS
WENG Zhihuan1,2,QI Yu2,ZHANG Kewen2,SONG Lequn2,WANG Jinyan1,2,JIAN Xigao1,2 (19) [Abstract] [PDF: 1445KB]
HAN Guocheng,GUO Rui,YU Zhaohui (20) [Abstract] [PDF: 971KB]
LI Biao,LIU Xiaona,WU Xiayuan,XIE Xinxin,ZHOU Jun,JIA Honghua,YONG Xiaoyu (16) [Abstract] [PDF: 2581KB]
ZHENG Wenxiu1,ZHAO Qianru2,JIANG Ling3,HUANG He1,ZHU Liying4 (14) [Abstract] [PDF: 1105KB]
MA Dongshi,CHEN Zhen,PENG Yiwen,WEN Zhiqiang,JIN Mingjie (15) [Abstract] [PDF: 1144KB]
JI Yizhi1,ZHAO Youxi1,PENG Xuefei1,LI Siyu1,DU Jun1,2 (14) [Abstract] [PDF: 1516KB]
XU Huijing1,LIU Ping1,CUI Liqian2,NIU Jianna1 (16) [Abstract] [PDF: 1095KB]